राहु अष्टोत्तर शतनामावली | Rahu Ashtottara Shatanamavali

राहु अष्टोत्तर शतनामावली | Rahu Ashtottara Shatanamavali

राहु के 108 नाम

ॐ सिंहिकॆयाय नमः ।
ॐ विधंतुदाय नमः ।  
ॐ सुरशत्रवॆ नमः ।
ॐ तमसॆ नमः । 
ॐ राहवॆ नमः ।   
ॐ फणिनॆ नमः ।
ॐ गार्ग्यानयाय नमः ।  
ॐ सुरागवॆ नमः ।
ॐ नीलजीमूतसंकाशाय नमः ।
ॐ चतुर्भुजाय नमः ॥ १० ॥
ॐ खड्गखॆटकधारिणॆ नमः ।  
ॐ वरदायकहस्ताय नमः ।
ॐ शूलायुधाय नमः ।  
ॐ मॆघवर्णाय नमः ।
ॐ कृष्णध्वजपताकवतॆ नमः ।
ॐ दक्षिणाभिमुखरथाय नमः ।
ॐ तीक्ष्णदंष्ट्रकराय नमः ।
ॐ शूर्पाकारसनस्थाय नमः ।
ॐ गॊमॆधाभरणप्रियाय नमः ।
ॐ माषप्रियाय नमः ॥ २० ॥
ॐ काश्यपर्षिनंदनाय नमः ।  
ॐ भुजगॆश्वराय नमः ।
ॐ उल्कापातयित्रॆ नमः । 
ॐ शूलनिधिपाय नमः ।
ॐ कृष्णसर्पराज्ञॆ नमः ।
ॐ वृषत्पालाव्रतास्याय नमः ।
ॐ अर्धशरीराय नमः । 
ॐ जाड्यप्रदाय नमः ।
ॐ रवींदुभीकराय नमः । 
ॐ छायास्वरूपिणॆ नमः ॥ ३० ॥
ॐ कथिनांगकाय नमः ।  
ॐ द्विषट्‌ चक्रछॆदकाय नमः ।
ॐ कराळास्याय नमः ।  
ॐ भयंकराय नमः ।
ॐ क्रूरकर्मिणॆ नमः ।  
ॐ तमॊरूपाय नमः ।
ॐ श्यामात्मनॆ नमः ।  
ॐ नीललॊहिताय नमः ।
ॐ किरीटिनॆ नमः ।  
ॐ नीलवसनाय नमः ॥ ४० ॥
ॐ शनिसामंतवर्त्मगाय नमः ।
ॐ चंडालवर्णाय नमः ।
ॐ आत्वर्क्ष्यभवाय नमः ।  
ॐ मॆषभवाय नमः ।
ॐ शनिलत्पलदाय नमः ।  
ॐ शूलाय नमः ।
ॐ अपसव्यगतयॆ नमः ।  
ॐ उपरागकराय नमः ।
ॐ सूर्यॆंदुच्छविव्रातकराय नमः ।
ॐ नीलपुष्पविहाराय नमः ॥ ५० ॥
ॐ ग्रहश्रॆष्ठाय नमः । 
ॐ अष्टमग्रहाय नमः ।
ॐ कबंधमात्रदॆहाय नमः ।
ॐ यातुधानकुलॊद्भवाय नमः ।
ॐ गॊविंदवरपात्राय नमः ।
ॐ दॆवजातिप्रविष्ठकाय नमः ।
ॐ क्रूराय नमः ।  
ॐ घॊराय नमः ।
ॐ शनॆर्मित्राय नमः ।  
ॐ शुक्रमित्राय नमः ॥ ६० ॥
ॐ अगॊचराय नमः ।   
ॐ मौनयॆ नमः ।
ॐ गंगास्नानयात्राय नमः ।
ॐ स्वगृहॆभूबलाढ्यकाय नमः ।
ॐ स्वगृहॆस्यबलहृतॆ नमः ।
ॐ मातामहकारकाय नमः ।
ॐ चंद्रायुतचंडालजन्मसूचकाय नमः ।
ॐ जन्मसिंहाय नमः ।
ॐ राज्यधात्रॆ नमः ।  
ॐ महाकायाय नमः ॥ ७० ॥
ॐ जन्मकर्त्रॆ नमः ।  
ॐ राज्यकर्त्रॆ नमः ।
ॐ मत्तकाज्ञानप्रदायिनॆ नमः ।
ॐ जन्मकन्याराज्यदायकाय नमः ।
ॐ जन्महानिदाय नमः । 
ॐ नवमॆपितृरॊगाय नमः ।
ॐ पंचमॆशॊकनायकाय नमः ।
ॐ द्यूनॆकळत्रहंत्रॆ नमः ।
ॐ सप्तमॆकलहप्रदायकाय नमः ।
ॐ षष्ठॆवित्तदात्रॆ नमः ॥ ८० ॥
ॐ चतुर्थॆवरदायकाय नमः ।
ॐ नवमॆपापदात्रॆ नमः ।
ॐ दशमॆशॊकदायकाय नमः ।
ॐ आदौयशःप्रदात्रॆ नमः ।
ॐ अंत्यवैर्यप्रदायकाय नमः ।
ॐ कलात्मनॆ नमः ।
ॐ गॊचराचराय नमः । 
ॐ धनॆककुत्प्रदायकाय नमः ।
ॐ पंचमॆदृषणाशृंगदायकाय नमः । 
ॐ स्वर्भानवॆ नमः ॥ ९० ॥
ॐ बलिनॆ नमः । 
ॐ महासौख्यप्रदायकाय नमः ।
ॐ चंद्रवैरिणॆ नमः । 
ॐ शाश्वताय नमः ।
ॐ सूर्यशतृवॆ नमः । 
ॐ पापग्रहाय नमः ।
ॐ शांभवाय नमः । 
ॐ पूज्यकाय नमः ।
ॐ पाठिनपूर्णदाय नमः ।
ॐ पैठीनसकुलॊद्भवाय नमः ॥ १०० ॥
ॐ भक्तरक्षाय नमः ।  
ॐ राहुमूर्तयॆ नमः ।
ॐ सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः । 
ॐ दीर्घाय नमः ।
ॐ कृष्णाय नमः ।  
ॐ अशिवणॆ नमः ।
ॐ विष्णुनॆत्रारयॆ नमः । 
ॐ दॆवाय नमः ।
ॐ दानवाय नमः ॥ १०९ ॥
 
इति राहु अष्टॊत्तर शतनामावळि संपूर्णम्‌

Comments