श्री हनुमान अष्टोत्तर नामावली | Shri Hanuman Ashtottara Namavali

श्री हनुमान अष्टोत्तर नामावली | Shri Hanuman Ashtottara Namavali

ॐ हनुमते नम: ।
ॐ वायुतनयाय नम: ।
ॐ केसरीप्रियनन्दनाय नम: ।
ॐ अञ्जनानन्दनाय नम: ।
ॐ श्रीमते नम: । 
ॐ पिङ्गाक्षाय नम: ।
ॐ अमितविक्रमाय नम: ।
ॐ सर्वलक्षणसम्पन्नाय नम: ।
ॐ कल्याणगुणवारिधये नम: ।
ॐ स्वर्णवर्णाय नम: ।
ॐ महाकायाय नम: ।
ॐ महावीर्याय नम: ।
ॐ महाद्युतये नम: ।
ॐ महाबलाय नम: ।
ॐ महौदार्याय नम: ।
ॐ सुग्रीवाभीष्टदायकाय नम: । 
ॐ रामदासाग्रण्ये नम: ।
ॐ भक्तमनोरथसुरद्रुमाय नम: ।
ॐ अरिष्टध्वान्ततरणये नम: ।
ॐ सर्वदोषविवर्जिताय नम: ।
ॐ गोष्पदीकृतवाराशये नम: । 
ॐ सीतादर्शनलालसाय नम: ।
ॐ देवर्षिसंस्तुताय नम: ।
ॐ चित्रकर्मणे नम: ।
ॐ जितखगेश्वराय नम: ।
ॐ मनोजवाय नम: ।
ॐ वायुजवाय नम: ।
ॐ भगवते नम: ।
ॐ प्लवगर्षभाय नम: ।
ॐ सुरप्रसूनाभिवृष्टाय नम: ।
ॐ सिद्धगन्धर्वसेविताय नम: । 
ॐ दशयोजनविस्तीर्णकायवते नम: ।
ॐ अम्बराश्रयाय नम: ।
ॐ महायोगिने नम: ।
ॐ महोत्साहाय नम: ।
ॐ महाबाहवे नम: ।
ॐ प्रतापवते नम: ।
ॐ रामद्वेषिजनासह्याय नम: ।
ॐ सज्जनप्रियदर्शनाय नम: ।
ॐ रामाङ्गुलीयवते नम: ।
ॐ सर्वश्रमहीनायनम: ।
ॐ जगत्पतये नम: ।
ॐ मैनाकविप्रियाय नम: ।
ॐ सिन्धुसंस्तुताय नम: ।
ॐ कद्रुरक्षकाय नम: ।
ॐ देवमानप्रदाय नम: ।
ॐ साधवे नम: ।
ॐ सिंहिकावधपण्डिताय नम: ।
ॐ लङ्किण्यभयदात्रे नम: ।
ॐ सीताशोकविनाशनाय नम: ।
ॐ जानकीप्रियसंलापाय नम: ।
ॐ चूडामणिधराय नम: । 
ॐ कपये नम: ।
ॐ दशाननवरच्छेत्रे नम: ।
ॐ मशकीकृतराक्षसाय नम: ।
ॐ लङ्काभयङ्कराय नम: ।
ॐ सप्तमन्त्रिपुत्रविनाशनाय नम: ।
ॐ दुर्धर्षप्राणहर्त्रे नम: । 
ॐ यूपाक्षवधकारकाय नम: ।
ॐ विरूपाक्षान्तकारिणे नमः नम: । ६०
ॐ भासकर्णशिरोहराय नमः नम: ।
ॐ प्रभासप्राणहर्त्रे नम: । 
ॐ तृतीयांशविनाशनाय नम: ।
ॐ अक्षराक्षससंहारिणे नम: ।
ॐ तृणीकृतदशाननाय नम: ।
ॐ स्वपुच्छगाग्निनिर्दग्धलङ्कापुरवराय नम: ।
ॐ अव्ययाय नम: ।
ॐ आनन्दवारिधये नम: । 
ॐ धन्याय नम: ।
ॐ मेघगम्भीरनिःस्वनाय नम: ।
ॐ कपिप्रवरसम्पूज्याय नम: ।
ॐ मधुभक्षणतत्पराय नम: ।
ॐ रामबाहुसमाश्लिष्टाय नम: ।
ॐ भविष्यच्चतुराननाय नम: ।
ॐ सत्यलोकेश्वराय नम: ।
ॐ प्राणाय नम: ।
ॐ विभीषणवरप्रदाय नम: । 
ॐ धूम्राक्षप्राणहर्त्रे नम: । 
ॐ कपिसैन्यविवर्धनाय नम: ।
ॐ त्रिशीर्षान्तकराय नम: ।
ॐ मत्तनाशनाय नम: । 
ॐ अकम्पनान्तकाय नम: ।
ॐ देवान्तकान्तकाय नम: ।
ॐ शूराय नम: ।
ॐ युद्धोन्मत्तविनाशकाय नम: ।
ॐ निकुम्भान्तकराय नम: ।
ॐ शत्रुसूदनाय नम: । 
ॐ सुरवीक्षिताय नम: ।
ॐ दशास्यगर्वहर्त्रे नम: ।
ॐ लक्ष्मणप्राणदायकाय नम: ।
ॐ कुम्भकर्णजयिने नम: ।
ॐ शक्रशत्रुगर्वापहारकाय नम: । 
ॐ सञ्जीवनाचलानेत्रे नम: ।
ॐ मृतवानरजीवनाय नम: ।
ॐ जाम्बवत्प्रियकृते नम: ।
ॐ वीराय नम: ।
ॐ सुग्रीवाङ्गदसेविताय नम: ।
ॐ भरतप्रियसल्लापाय नम: ।
ॐ सीताहारविराजिताय नम: । 
ॐ रामेष्टाय नम: ।
ॐ फल्गुनसखाय नम: ।
ॐ शरणत्राणतत्पराय नम: ।
ॐ उत्पत्तिकर्त्रे नम: ।
ॐ स्थितिकर्त्रे नम: ।
ॐ संहारकर्त्रे नम: ।
ॐ किम्पुरुषालयाय नम: ।
ॐ वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञाय नम: ।
ॐ भवरोगस्य भेषजाय नम: ।

Comments