श्री छिन्नमस्ता अष्टोत्तर शतनामावली | Shri Chinnamasta Ashtottara Shatanamavali

श्री छिन्नमस्ता अष्टोत्तर शतनामावली | Shri Chinnamasta Ashtottara Shatanamavali

श्रीछिन्नमस्तायै नमः ।
श्रीमहाविद्यायै नमः ।
श्रीमहाभीमायै नमः ।
श्रीमहोदर्यै नमः ।
श्रीचण्डेश्वर्यै नमः ।
श्रीचण्डमात्रे नमः । 
श्रीचण्डमुण्डप्रभञ्जिन्यै नमः ।
श्रीमहाचण्डायै नमः ।
श्रीचण्डरूपायै नमः ।
श्रीचण्डिकायै नमः । 
श्रीचण्डखण्डिन्यै नमः ।
श्रीक्रोधिन्यै नमः ।
श्रीक्रोधजनन्यै नमः ।
श्रीक्रोधरूपायै नमः । 
श्रीकुहवे नमः ।
श्रीकलायै नमः ।
श्रीकोपातुरायै नमः ।
श्रीकोपयुतायै नमः ।
श्रीकोपसंहारकारिण्यै नमः ।
श्रीवज्रवैरोचन्यै नमः । 
श्रीवज्रायै नमः । 
श्रीवज्रकल्पायै नमः ।
श्रीडाकिन्यै नमः ।
श्रीडाकिनीकर्मनिरतायै नमः ।
श्रीडाकिनीकर्मपूजितायै नमः ।
श्रीडाकिनीसङ्गनिरतायै नमः । 
श्रीडाकिनीप्रेमपूरितायै नमः ।
श्रीखट्वाङ्गधारिण्यै नमः ।
श्रीखर्वायै नमः ।
श्रीखड्गधारिण्यै नमः । 
श्रीखप्परधारिण्यै नमः ।
श्रीप्रेतासनायै नमः ।
श्रीप्रेतयुतायै नमः । 
श्रीप्रेतसङ्गविहारिण्यै नमः ।
श्रीछिन्नमुण्डधरायै नमः ।
श्रीछिन्नचण्डविद्यायै नमः ।
श्रीचित्रिण्यै नमः ।
श्रीघोररूपायै नमः ।
श्रीघोरदृष्ट्यै नमः ।
श्रीघोररावायै नमः । 
श्रीघनोदर्यै नमः ।
श्रीयोगिन्यै नमः । 
श्रीयोगनिरतायै नमः ।
श्रीजपयज्ञपरायणायै नमः ।
श्रीयोनिचक्रमय्यै नमः ।
श्रीयोनये नमः ।
श्रीयोनिचक्रप्रवर्तिन्यै नमः ।
श्रीयोनिमुद्रायै नमः ।
श्रीयोनिगम्यायै नमः । 
श्रीयोनियन्त्रनिवासिन्यै नमः । 
श्रीयन्त्ररूपायै नमः ।
श्रीयन्त्रमय्यै नमः । 
श्रीयन्त्रेश्यै नमः ।
श्रीयन्त्रपूजितायै नमः ।
श्रीकीर्त्यायै नमः ।
श्रीकपर्दिन्यै नमः ।
श्रीकाल्यै नमः ।
श्रीकङ्काल्यै नमः । 
श्रीकलकारिण्यै नमः ।
श्रीआरक्तायै नमः । 
श्रीरक्तनयनायै नमः ।
श्रीरक्तपानपरायणायै नमः ।
श्रीभवान्यै नमः ।
श्रीभूतिदायै नमः ।
श्रीभूत्यै नमः । 
श्रीभूतिदात्र्यै नमः ।
श्रीभैरव्यै नमः ।
श्रीभैरवाचारनिरतायै नमः ।
श्रीभूतसेवितायै नमः ।
श्रीभैरवसेवितायै नमः । 
श्रीभीमायै नमः ।
श्रीभीमेश्वरीदेव्यै नमः ।
श्रीभीमनादपरायणायै नमः ।
श्रीभवाराध्यायै नमः ।
श्रीभवनुतायै नमः । 
श्रीभवसागरतारिण्यै नमः ।
श्रीभद्रकाल्यै नमः ।
श्रीभद्रतनवे नमः । 
श्रीभद्ररूपायै नमः ।
श्रीभद्रिकाभद्ररूपायै नमः । 
श्रीमहाभद्रायै नमः ।
श्रीसुभद्रायै नमः ।
श्रीभद्रपालिन्यै नमः ।
श्रीसुभव्यायै नमः ।
श्रीभव्यवदनायै नमः । 
श्रीसुमुख्यै नमः ।
श्रीसिद्धसेवितायै नमः ।
श्रीसिद्धिदायै नमः ।
श्रीसिद्धिनिवहायै नमः ।
श्रीसिद्धनिषेवितायै नमः । 
श्रीअसिद्धनिषेवितायै नमः ।
श्रीशुभदायै नमः ।
श्रीशुभगायै नमः ।
श्रीशुद्धायै नमः ।
श्रीशुद्धसत्त्वायै नमः ।
श्रीशुभावहायै नमः ।
श्रीश्रेष्ठायै नमः ।
श्रीदृष्टिमयीदेव्यै नमः ।
श्रीदृष्टिसंहारकारिण्यै नमः ।
श्रीशर्वाण्यै नमः । 
श्रीसर्वगायै नमः । 
श्रीसर्वायै नमः ।
श्रीसर्वमङ्गलकारिण्यै नमः ।
श्रीशिवायै नमः ।
श्रीशान्तायै नमः ।
श्रीशान्तिरूपायै नमः ।
श्रीमृडान्यै नमः ।
श्रीमदनातुरायै नमः ।

Comments