अमृत वर्षिणी सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली | Amritavarshini Saraswati Ashtottara Shatanamavali

M Prajapat
0

अमृत वर्षिणी सरस्वती अष्टोत्तर शतनामावली | Amritavarshini Saraswati Ashtottara Shatanamavali

ॐ ह्रीँ श्री शारदा सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री विजया सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री नन्दा सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री जया सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री पद्मा सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री शिवा सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री क्षमा सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री दुर्गा सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री गौरी सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमः । 
ॐ ह्रीँ श्री कालिका सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री रोहिणी सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री परा सरस्वत्यै नमः । 
ॐ ह्रीँ श्री माया सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री कुण्डलिनी सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री मेघा सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री कौमारी सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री भुवनेश्वरी सरस्वत्यै नमः । 
ॐ ह्रीँ श्री श्यामा सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री चण्डी सरस्वत्यै नमः । 
ॐ ह्रीँ श्री कामाक्षा सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री रौद्री सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री देवी सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री कला सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री ईडा सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री पिङ्गला सरस्वत्यै नमः । 
ॐ ह्रीँ श्री सुषुम्णा सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री भाषा सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री ह्रीङ्कारी सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री घिषणा सरस्वत्यै नमः । 
ॐ ह्रीँ श्री बिञ्छिका सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री ब्रह्माणी सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री कमला सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री सिद्धा सरस्वत्चै नमः । 
ॐ ह्रीँ श्री उमा सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री पर्णा सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री प्रभा सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री दया सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री भर्भरी सरस्वत्यै नमः । 
ॐ ह्रीँ श्री वैष्णवी सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री बाला सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री वश्ये सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री मन्दिरा सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री भैरवी सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री जालया सरस्वत्यै नमः । 
ॐ ह्रीँ श्री शाम्भवा सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री या सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री मा सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री सर्वाणि सरस्वत्यै नमः । 
ॐ ह्रीँ श्री कौशिका सरस्वत्यै नमः । 
ॐ ह्रीँ श्री रमा सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री चक्रेश्वरी सरस्वत्यै नमः । 
ॐ ह्रीँ श्री महाविद्या सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री मृडानी सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री भगमालिनी सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री विशाली सरस्वत्यै नमः । 
ॐ ह्रीँ श्री शङ्करी सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री दक्षा सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री कालाग्नी सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री कपिला सरस्वत्यै नमः ।  
ॐ ह्रीँ श्री क्षया सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री ऐन्द्री सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री नारायणी सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री भीमी सरस्वत्यै नमः । 
ॐ ह्रीँ श्री वरदा सरस्क्त्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री शाम्भवी सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री हिमा सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री गान्धर्वी सरस्वत्यै नमः । 
ॐ ह्रीँ श्री चारणी सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री गार्गी सरस्वत्यै नमः । 
ॐ ह्रीँ श्री कोटिश्री सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री नन्दिनी सरस्वत्यै नमः । 
ॐ ह्रीँ श्री सूरा सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री अमोघा सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री जाङ्गुली सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री स्वाहा सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री गण्डनी सरस्वत्यै नमः । 
ॐ ह्रीँ श्री धनार्जनी सरस्वत्यै नमः । 
ॐ ह्रीँ श्री कबरी सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री विशालाक्षी सरस्वत्यै नमः । 
ॐ ह्रीँ श्री सुभगा सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री चकरालिका सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री वाणी सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री महानिशा सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री हारी सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री वागीश्वरी सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री निरञ्जना सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री वारूणी सरस्वत्यै नमः । 
ॐ ह्रीँ श्री बदरीवासा सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री श्रद्वा सरस्वत्यै नमः । 
ॐ ह्रीँ श्री क्षेमङ्करी सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री क्रिया सरस्वत्यै नमः । 
ॐ ह्रीँ श्री चतुर्भजा सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री द्विभुजा सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री शैला सरस्वत्यै नमः  
ॐ ह्रीँ श्री केशी सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री महाजया सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री वाराही सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री यादवी सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री षष्ठी सरस्वत्यै नमः । 
ॐ ह्रीँ श्री प्रज्ञा सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री गी सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री गौ सरस्वत्यै नमः । 
ॐ ह्रीँ श्री महोदरी सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री वाग्वादिनी सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री कलीङ्करी सरस्वत्यै नमः । 
ॐ ह्रीँ श्री ऐङ्कारी सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ह्रीँ श्री विश्वमोहिनी सरस्वत्यै नमः ।
 
इति अमृतवर्षिणी सरस्वत्यष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!